MENU
Aula_close Layer 1

Værdiregelsæt

NYMARKSKOLENS VÆRDIREGELSÆT


1. Værdigrundlag
2. Samværskultur
3. Politik vedrørende sundhed og trivsel
4. Strategi mod digital mobning

 

Værdigrundlag
 

MISSION:

 • at skabe og kontinuerligt udvikle en folkeskole særligt rettet mod de unge 13-17-årige fra et stort lokalområde bestående af 3 skoledistrikter samt unge med særlige behov fra hele kommunen
 • at udfordre og udvikle alle unge fagligt, socialt og personligt på grundlag af et forpligtende samarbejde mellem elever, forældre og personale

 

VISION:

Vi vil skabe en unik skole med særligt fokus på unges identitet, kultur og dannelse.
Vi vil til stadighed udvikle vores praksis på baggrund af tilgængelig viden samt egne og andres erfaringer. Det betyder, at de unge, der afslutter deres skolegang på vores skole, har tilegnet sig faglig viden og færdigheder samt udviklet sociale og personlige kompetencer, der giver dem mod på og mulighed for at udnytte deres potentialer til gavn for sig selv og de fællesskaber, de fremover skal indgå i.

VÆRDIER:

 • Ansvarlighed
 • Faglighed
 • Fællesskab
 • Mangfoldighed
 • Glæde

Derfor arbejder vi med:

 • at udvikle og understøtte en inkluderende pædagogik
 • at give eleverne lyst til læring resten af livet
 • at gøre undervisningen meningsfuld for eleverne
 • at inddrage det praktisk/musiske og det skabende
 • at differentiere vores undervisning
 • at alle føler sig set, hørt og forstået
 • at skabe fælles kultur og traditioner
 • at udvikle elevernes medbestemmelse og medansvar

Derfor forventer vi:

 • At alle overholder aftaler og regler
 • At alle anerkender og accepterer hinandens forskelligheder
 • At alle tager ansvar for hinandens trivsel
 • At alle passer godt på skolens bygninger og inventar
 • At alle er opmærksomme på vigtigheden af god og vedkommende kommunikation
 • At alle voksne er opmærksomme på at være gode rollemodeller
 • At alle ansatte er reflekterende og udviklingsorienterede
 • At alle ansatte deltager aktivt og konstruktivt i teamsamarbejdet
 • At eleverne tager medansvar for deres egen læring
 • At forældrene engagerer sig aktivt i deres barns skolegang og skolens aktiviteter
   

SAMVÆRSKULTUR
(ordensregler)

OVERORDNEDE MÅL OG VÆRDIER:

 • Vi møder hinanden med anerkendelse og respekt
 • De ansatte tager ansvar for at skabe et trygt og positivt fællesskab i elevgruppen og på skolen som helhed
 • Alle elever føler sig set, hørt og forstået af deres lærere
 • Eleverne inddrages i planlægning og gennemførelse af aktiviteter
 • Eleverne gør deres bedste, for at de selv og andre kan trives og lære

Derfor har vi følgende SAMVÆRSREGLER:

 • Eleverne viser respekt for andre og tager medansvar for, at alle har det godt
 • Eleverne passer godt på skolens materialer, inventar og bygninger
 • Eleverne deltager aktivt i fællesskaberne på skolen bl.a. gennem daglig fællesspisning
 • Eleverne på 7.-9. årgang afleverer deres mobiltelefoner ved skoledagens start og får dem tilbage ved skoledagens afslutning, medmindre læreren beslutter, at telefonen skal anvendes i undervisningen.
 • Eleverne på 10. årgang afleverer deres mobiltelefoner i alle undervisningslektioner, medmindre læreren beslutter, at telefonen skal anvendes i undervisningen.
 • Elever må kun optage billeder/film i undervisningen ved aftale med læreren
 • Hele skoletiden er tobaksfri for eleverne. Det betyder, at de hverken må ryge, bruge e-cigaretter eller snus i skoletiden.
 • Jf. gældende lovgivning er alle skolens lokaler og fællesarealer røgfrie for alle brugere
 • Elever der kører på knallert i skole, skal parkere på det anviste område og må ikke køre rundt på skolens område i skoletiden.
  …………………………………………………………………………………………………
 • Ledelsen fastsætter hvert år inden 15/9 samværsreglerne på 10. klassecenteret i samarbejde med personalet og den nye elevgruppe
 • Klasselærerne gennemdrøfter hvert år ved skoleårets start skolens værdier og regler med eleverne og aftaler nærmere samværsregler for klassen/storgruppen efter behov.

Sådan udmønter vi værdierne i praksis:

 • vi understøtter elevernes trivsel og tryghed og samarbejder med dem om at skabe et godt læringsmiljø, hvor konflikter forebygges og håndteres, når de opstår
 • vi holder en god omgangstone
 • vi laver fællesarrangementer og undervisning, hvor eleverne lærer hinanden at kende på tværs af årgange og blokke
 • vi inddrager eleverne i at indrette og udsmykke skolen
 • vi laver dukseordninger, der sikrer god oprydning og orden i undervisningslokaler og fællesarealer
 • vi skaber aktivitetsmuligheder i pauserne, hvor eleverne kan benytte boldbaner, hal, C-sal, musiklokale, læringscenter mv
 • vi understøtter elevrådet i at arrangere turneringer, konkurrencer o.l. i pauserne samt evt. aktiviteter efter skoletid
 • vi er som voksne tydelige og tilgængelige i elevernes pauser, så de altid kan få hjælp eller omsorg

Sådan udmønter vi reglerne i praksis:

 • Alle medarbejdere har pligt til at påtale og irettesætte elever, der overtræder gældende samværsregler og orientere klasselærerne
 • Hvis en lærer/et team oplever gentagne overtrædelser af samværsregler inddrages forældre og ledelse
 • Hvis en elev er truende eller voldelig involveres forældre og ledelse hurtigst muligt
 • Samtale med elev og forældre er det vigtigste middel til at undgå fremtidige overtrædelser af samværsregler
 • I særlige tilfælde kan lederen jvfr. bkg. nr. 593 endvidere iværksætte forskellige sanktioner såsom eftersidning og bortvisning

 

 

 

 

POLITIK VEDRØRENDE TRIVSEL OG SUNDHED
(anti-mobbestrategi)

 

Overordnet mål:
Vi arbejder for, at alle elever skal trives på skolen

Sådan definerer vi trivsel:

 • Social trivsel i venskaber og fællesskaber
 • Faglig trivsel, udvikling og læring
 • Den personlige/psykiske trivsel, hvad angår selvopfattelse og selvværd
 • Fysisk velbefindende og sundhed

Sådan udmønter vi målet i praksis:

 • Vi arbejder for at skabe et godt læringsmiljø kendetegnet ved tryghed og positive og forpligtende fællesskaber
 • Vi skaber i samarbejde med forældrene forudsætninger for at eleverne træffer sunde valg i livet (venskab, mad, motion)
 • Vi skaber gode muligheder for, at eleverne kan bevæge sig og spise sundt på skolen
 • Vi lever op til kommunens mad- og måltidspolitik
 • Vi forebygger, at eleverne udvikler afhængighed af rusmidler
 • Vi har en plan for, hvordan målene omsættes i praksis gennem undervisning, forældresamarbejde og fællesarrangementer.

Rusmiddelforebyggelse

 • Vi tolererer ingen brug af rusmidler i skoletiden.
 • I tilfælde af mistanke om misbrug indkalder vi elev og forældre til samtale.
 • Hvis en elev har problemer med misbrug, skal der iværksættes en indsats, der hjælper eleven/ familien med en løsning af problemet. Fra skolens side hjælper vi med inddragelse af relevante resursepersoner fra SSP, familieafdeling, Ungeafdeling (vedr. rusmiddelbehandling)
 • I tilfælde af alvorlige misbrugsproblemer tages der stilling til, hvorvidt der er behov for at finde alternativt skoletilbud for en periode.

 

 

Forebyggelse af mobning 

Sådan definerer vi mobning:

Mobning er en kombination af et psykisk og et socialt overgreb, der er helt uacceptabelt.

Der er tale om mobning, når et menneskes grænser overskrides, forfølgelsen/krænkelsen står på over længere tid eller er bevidste handlinger, der er systematiske og ondsindede.

Mobning kan være

 • Af verbal art (løgne, bagtalelser, rygtespredning)
 • Fysisk (slag, spark, skub m.v.)
 • Psykisk (overse, udelukke fra fællesskabet)
 • Digital

Vi funderer vores definition på beskrivelsen fra Dansk Center for Undervisnings Miljø

Vi fremmer trivsel og forebygger mobning ved at:

 • udarbejde sociale spilleregler i klassen og løbende evaluere og revidere dem
 • arbejde systematisk med klassens/storgruppens sociale miljø fra første til sidste skoledag f.eks. gennem særlige undervisningsforløb og fællesarrangementer for elever/forældre i forløbet 7.-10.kl.
 • tydeligt at vise, det er et voksenansvar, at der etableres gode grupper/hold som et led i undervisningen
 • have opmærksomhed på:
   • de ustrukturerede situationer f.eks. frikvarter, omklædningsrum m.m.
   • oplevelse af markante ændringer i elevpræstationer/adfærd/fremmøde
   • observation af elever, der ser ud til at trække sig fra fællesskaberne

Vi tolererer ikke mobning og handler straks, hvis vi observerer mobning eller tilløb til det med følgende tiltag:

 • Afdækning af sag evt. i samarbejde med inklusionspædagog
 • Iværksættelse af samtale
 • Tilbud om konfliktmægling
 • Inddragelse af alle relevante parter – herunder forældre
 • Information til alle relevante parter – med fokus på fakta
 • Inddragelse af elever/forældre fra andre skoler gennem SSP eller skoleledelse
 • Inddragelse af fagpersoner: inklusionspædagog, sundhedsplejerske, psykolog, Ungdomsrådgivning etc.

 

 

Strategi vedrørende forebyggelse af digital mobning

 

Mål:

Eleverne skal opnå digital dannelse til at handle kompetent og ansvarligt i anvendelsen af IT og medier

Sådan udmønter vi digital dannelse i praksis:

 

 • Vi underviser eleverne i god etik for anvendelse af de digitale medier i og udenfor undervisningen for at gøre dem til kritiske tænkere, så de forstår, bedømmer og beskytter privatliv, sikkerhed, lovgivning og foretager bevidst til- og fravalg af medieanvendelse
 • Undervisningen er en del af introforløbet på 7. og 10. årgang ligesom emnet tages op min. 1 gang årligt på 8. og 9. årgang samt efter behov.
   

 

 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 13/11 2019
 

 

Tanja Schaarup                                              Birgit Villebro
Skolebestyrelsesformand                                Skoleleder

 

 

 

 

Baggrundsmateriale:
Hvad er et værdiregelsæt: https://dcum.dk/love-regler-og-anvisninger/vaerdiregelsaet-og-antimobbestrategi

Styrelsesvedtægten bilag 27:

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/tilrettet_styrelsesvedtaegt040719.pdf

 

 

Dokumenter
Værdiregelsæt maj 2018_0.pdf Shape Created with Sketch.