MENU
Aula_close Layer 1

Lejrskole og klassekasse

Formålet med afvikling af lejrskoler og skolerejser er
a) at give mulighed for faglig/tværfaglig undervisning udenfor de gængse rammer
b) at fremme og udvikle storgruppens sociale og arbejdsmæssige fællesskab med hinanden og deres lærere

Derfor skal lejrskoler tidsmæssigt planlægges, så det pædagogiske udbytte bliver størst muligt – f.eks. i starten af et skoleår.

Lejrskoler er principielt uden udgift for den enkelte elev / det enkelte hjem, idet de er led i skolens undervisning. Der kan dog opkræves et beløb til kost på op til 15 euro pr. dag(svarer til ca. 115 kr/dag) fra hver deltager (sparet hjemmeforbrug).
I forbindelse med budgetlægningen og timeplanlægningen tages hvert år højde for, at der kan afholdes disse lejrskoler:

 • En lejrskole (introtur) på 7.klassetrin på 1 overnatning
 • En lejrskole på 8. klassetrin af en varighed på op til 4 overnatninger.
 • En lejrskole for modtagelsesklassen hvert andet år af en varighed på op til 3 overnatninger
 • En lejrskole for læse-/specialklasserne, som er tilknyttet en storgruppe på 8. årgang af en varighed på op til 4 overnatninger. Denne afvikles sammen med andre 8.klasser.
 • En lejrskole for 9.-10. I hvert andet år af en varighed på 2 overnatninger
 • For 10.klasse gives endvidere mulighed for at arrangere skolerejse af en varighed på op til 4 overnatninger. De anonymt indsamlede frivillige bidrag må max. svare til en størrelse på 2400 kr./deltagende elev ekskl. kostpenge
 • For 10. kl. gives endvidere mulighed for at arrangere en lejrskole af en varighed på op til 2 overnatninger med hvert studieretningshold.
   

Endelig gives efter konkret ansøgning til skoleledelsen mulighed for afvikling af skolerejser som led i internationale samarbejdsprojekter i f.eks. Nordplus og Comenius-regi

En lejrskole defineres jf. lovgivningen således:

 • En tur med min. 1 overnatning
 • en integreret del af undervisningen
 • mødepligt for eleverne
 • alle udgifter, som er en forudsætning for afvikling af aktiviteten påhviler skolen
 • der kan dog opkræves individuelt beløb fra forældrene til dækning af udgifter til måltiderne

En skolerejse defineres jv. Lovgivningen således:

 • En tur med min. 1 overnatning
 • et supplement/alternativ til undervisningen
 • deltagelse er valgfri for eleverne
 • finansieres gennem anonymt indsamlede frivillige bidrag – og/eller optjening gennem fælles aktiviteter i forældreråds regi i elevernes fritid
 • der kan ikke opkræves individuelt beløb fra forældrene bortset fra dækning af udgifter til måltiderne
 • alle udgifter, som er forbundet med lærernes deltagelse i en skolerejse, påhviler skolen


Se evt. yderligere information her:
vejledning vedr. lejrskoler mv 

Principper vedr. klassekasser/anonyme indsamlinger

Såfremt forældrekredsen i en given klasse/storgruppe ønsker det, kan de beslutte at etablere en ”klassekasse” efter flg. retningslinier:

 • Der udpeges en person i forældrekredsen til at være ansvarlig for ind- og udbetalinger og oprettelse af bankkonto
 • Alle bidrag sker frivilligt og anonymt gennem indbetaling til klassens konto i et givet pengeinstitut
 • (Ved anonymt forstås, at kun den person, der er ansvarlig for klassekassen/kontoen, har kendskab til hvem de enkelte bidragydere er)
 • Den person, der er ansvarlig for administrationen af klassekontoen, skal føre et regnskab, så det kan ”revideres” og fremlægges i forældrekredsen 1 gang årligt.

Forældrekredsen fastlægger regler for, hvad pengene kan bruges til, samt hvad der skal ske med klassekassen ved klassens ophør.

Skolen modtager gerne tilskud fra klassekassen til ting og aktiviteter, der ikke har forbindelse til undervisningen - noget, der gerne skulle gavne klassens sociale liv - f. eks. godkendte skolerejser, klassefester og andre arrangementer i elevernes fritid