MENU
Aula_close Layer 1

Løbende evaluering

Principper vedr. løbende evaluering

Udgangspunkt:
For at understøtte elevernes bevidsthed om og arbejde med egen læringsproces og progression prioriterer vi den løbende evaluering højt.

 • Tydelige mål og kriterier danner udgangspunkt for den løbende evaluering af elevens faglige, personlige og sociale udvikling.
 • Den løbende evaluering og feedback integreres i den daglige undervisning samt i lærerens arbejde med års- og undervisningsplaner.
 • Evalueringen baserer sig på, at læreren systematisk og i samarbejde med eleven opsamler kvantitative og kvalitative data f.eks. observationer, testresultater, produkter, samtaler
 • Der skal til stadighed være den størst mulige elevinddragelse i arbejdet med læringsmål og evaluering
 • Elevplanen skal være et aktivt redskab i samarbejdet om læring mellem lærer, elev og forældre
 • Alle års- og elevplaner udarbejdes i IT-programmet Min Uddannelse på alle skoler i Svendborg Kommune

Retningslinjer:
2018-2019

 1. Alle årsplaner skal oprettes i Min uddannelse.
 2. Alle elevplaner skal laves i Min uddannelse.
  Den enkelte faglærer vælger selv, om dette sker gennem evaluering af læringsmål oprettet i Min uddannelse eller gennem evaluering af kompetencemål oprettet som læringsmål i Min uddannelse.
 3. Alle fag/forløb skal have tilknyttet kompetenceområder (kompetencemål).
 4. Alle forløb skal have tilknyttet læringsmål før forløbsstart. Læringsmålene skal være kendt af eleven. Læreren vælger selv, om dette sker i Min Uddannelse eller på anden vis.  
 5. Min. 3 gange om året foretages evaluering, der er synlig i Min Uddannelse = elevplan beskrevet i punkt 2. (Fag med et undervisningstimetal under 90 årlige timer minimum 2).  
 6. Det enkelte klasseteam anvender spindet til målsætning og evaluering vedr. alsidig personlig udvikling.
 7. Ledelsen udsender en vejledning til forældrene omkring deres anvendelse af MU.
 8. Når forældrene logger sig ind i MU, kan de se elevplanen og øvrige data vedr. deres barns læring og udvikling.
 9. Eventuelle aftaler med elever og/eller forældre ved elevsamtaler/trepartsamtaler skal løbende skrives ind i noter/elevsamtaler (underfane i noter).
 10. Klasselærerne orienterer forældrene, hver gang lærerteamet ønsker forældrene skal læse og forholde sig til deres barns elevplan. Dette skal ske minimum 2-3 gange/år efter flg. plan.

 


Vi giver karakterer efter flg. plan:

7. årgang

1/12:
Elevplan i alle fag

personlige og sociale kompetencer

 

 

1/5:

Elevplan i alle fag

personlige og sociale kompetencer

8. årgang

1/12:

Karakterer i alle fag

Elev-/uddannelsesplan i alle fag

Ungdomsuddannelsesvalg

Uddannelsesparathedsvurdering

Personlige og sociale kompetencer

 

 

1/5:

Karakterer i alle fag

Elev-/uddannelsesplan i alle fag

Personlige og sociale kompetencer Uddannelsesparathedsvurdering
Evt. revurdering af uddannelsesvalg

 

 

9. årgang

1/12:
Karakterer i alle fag

Elev-/uddannelsesplan i alle fag

Evt. revurdering af ungdomsuddannelsesvalg

Uddannelsesparathedsvurdering

Personlige og sociale kompetencer

1/3
Endeligt ungdomsuddannelsesvalg

 

1/5:

Karakterer i alle fag

Elev-/uddannelsesplan i alle fag

Personlige og sociale kompetencer

 

10. årgang

1/12:
Karakterer i alle fag

Elev-/uddannelsesplan i alle fag

Evt. revurdering af ungdomsuddannelsesvalg

Uddannelsesparathedsvurdering

Personlige og sociale kompetencer

1/3
Endeligt ungdomsuddannelsesvalg

 

1/5:

Karakterer i alle fag

Elev-/uddannelsesplan i alle fag

Personlige og sociale kompetencer

 

*Specialklasser følger ovennævnte retningslinjer m.h.t. elev- og uddannelsesplaner, mens karaktergivningen kun finder sted 1/5 på 8., 9. og 10.årgang samt i enkeltfag, hvor specialklasseelever er udsluset til almenklasser.

 

Elevplanen skal indeholde status og opfølgning på mål vedr. de enkelte fag.

Elevplanen skal indeholde status og opfølgning på mål vedr. elevens personlige og sociale kompetencer (motivation, selvstændighed, ansvarlighed, mødestabilitet, samarbejdsevne, respekt, tolerance)

Lærerne skal inddrage eleverne mest muligt i ajourføringen af elevplanen.

Klasse/kontaktlærerne er ansvarlige for at koordinere den fælles del, som omhandler elevens personlige og sociale kompetencer

 

Revideret i MED den 7/9 2018

Gitte Storm Henriksen                                    Birgit Villebro

Næstformand                                                 Formand

 

Lovgrundlag:
Folkeskolelovens § 12 og 13 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=163970#Kap2
Bekendtgørelse om krav til digitale elevplaner i folkeskolen
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163983

Til understøttelse af lærernes arbejde med IT-værktøjet Min Uddannelse er der i hvert storteam afsat resurser til  en superbruger med følgende opgaver:

Superbrugerne er binde- og kommunikationsled mellem lærere og ledelse

Superbrugerne skal understøtte kollegernes arbejde med min uddannelse gennem sparring og vejledning

Superbrugerne skal afprøve elementerne i Minudd.