MENU
Aula_close Layer 1

Nymarkskolen kort fortalt

Vi har 680 elever

Vores elevgruppe er mangfoldigt sammensat, og vi er stolte af at sige, at vi er en folkeskole ”med stort F” - det kan bl.a. beskrives ved, at vi har 19,71 % flersprogede - med 24 modersmål, og vi hylder mangfoldigheden som en af vore 5 grundlæggende værdier.

Vi har 28 almenklasser:

8 7. klasser - heraf 1 sportsklasse

8 8. klasser – heraf 1 sportsklasse

8 9. klasser – heraf 1 sportsklasse

4 10. klasser- heraf 1 EUD-klasse

Vi har 6 specialklasser: 4 hold/klasser af elever med generelle indlæringsvanskeligheder 2 modtagelsesklasser

Vi har 2 matrikler: Marslevvej 1: 7.-9. årgang Gyldenbjergvej 31: 10. årg. (kommunalt 10.kl.center)

Vi har knap 90 medarbejdere fordelt på flg. personalegrupper:

lærere, inklusionspædagoger, sekretærer, køkkenleder og –assistenter, teknisk servicemedarbejder, biblioteks- og kontorassistent, ledere

Vores personale arbejder professionelt sammen om vores kerneopgave: at skabe bedst mulig udvikling og trivsel for hver eneste af vore elever. Personalet er veluddannede både i forhold til fag og pædagogik – og vi eralle særligt optaget af at arbejdet med de unge 13-17-årige i en vigtig periode i deres liv.

Struktur

For at understøtte inklusionsarbejdet bredt har vi organiseret eleverne i storgrupper bestående af 4 almenklasser og 1 af vore specialklasser dvs. ca. 100 elever. Lærerne er organiseret i storteams på ca. 10 omkring hver af de 7 storgrupper af elever og dækker til sammen alle fag – og kender alle elever. Denne gruppestørrelse finder vi ideel for vores skole – det er tilpas mange til, at der for alle elever er mange muligheder for at samarbejde om det faglige og for at have sociale relationer - både med nogen, der ”ligner en selv” og nogen, der er ”helt anderledes”. Vi synes dette er i god overensstemmelse med vore værdier:

  • Ansvarlighed
  • Faglighed
  • Fællesskab
  • Mangfoldighed
  • Glæde

Gruppestørrelsen er stor nok til at give mangfoldige muligheder og lille nok til at overskue for en teenager – og en lærergruppe…

For at sikre størst muligt flow af viden om og løbende drøftelse af hhv. specialpædagogik og ”normalitetsbegreb” er det et princip for fordelingen af opgaver mellem lærerne, at lærere, der underviser i specialklasserne tillige har undervisning i en eller flere af de 4 almenklasser i den storgruppe, de arbejder i.

Inklusion og overgangsarbejde

Det er en afgørende forudsætning for at løse inklusionsopgaven bedst muligt, at vores samarbejde med vore 3 fødeskoler omkring overgangen fra 6. til 7. årgang er velfungerende, og at vi gør en intensiv indsats for at give alle elever den bedst mulige start på deres nye skole. Vi har udviklet en fast procedure for dette arbejde, hvori der også er indbygget en løbende evaluering med inddragelse af alle relevante parter (elever, forældre, fødeskoler, 7.årg. lærere).

Åben skole og sammenhæng mellem teori og praksis Vi er optaget af at give eleverne mulighed for at se og afprøve sammenhænge mellem det, de lærer i skolen, og det de fremover kan anvende det til uden for skolen. Vi prioriterer det derfor højt at samarbejde med virksomheder, institutioner, foreninger samt ikke mindst ungdomsuddannelserne i forskellige undervisningsforløb. Forældre eller andre, der er interesserede i at bidrage som gæstelærere eller værter for besøg og samarbejde er derfor altid velkomne til at kontakte skolen for aftale herom.

Oplysninger om skolens øvrige data og resultater kan altid findes på https://www.uddannelsesstatistik.dk/pages/grundskolen.aspx