MENU
Aula_close Layer 1

Prøver

 

 Praktiske oplysninger til elever og forældre om regler for prøverne 2020

 

Prøvefag i 9.klasse

Alle prøver i 9. klasse er obligatoriske, og alle elever skal til prøve i følgende fag:

Dansk mundtlig

Dansk skriftlig

Matematik skriftlig

Engelsk mundtlig

Fysik/kemi mundtlig

Desuden er der to fag, som findes ved lodtrækning. Et fag fra den humanistiske blok: Skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk/ fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab

Et fag fra den naturfaglige blok: Skriftlig biologi, skriftlig geografi, idræt eller mundtlig matematik

Lodtrækningen foretages af undervisningsministeriet og må først offentliggøres den 27. april 2020.

Prøvefag i 10.klasse Elever i 10.kl. skal indstille sig til prøve i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk og fy-sik/kemi. Eller indstille sig til at aflægge en eller flere af folkeskolens bundne afgangsprøver (hvis man endnu har en fuld 9. klasse)

Datoer for mundtlige og skriftlige prøver

De skriftlige prøver starter mandag den 4. maj 2020, og slutter onsdag den 13. maj 2020.

Den mundtlige prøveperiode starter den 27. maj 2020 og sidste prøvedag på skolen er den 24. juni 2020.

Dimission De afholdes dimission for 9. klasserne onsdag d. 24. juni. 2020. Og for 10. klasserne tirsdag d. 23. juni. 2020

Praktiske forhold vedr. afholdelse af prøverne

Prøvens begyndelsestidspunkt:

En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, og eleven er gjort bekendt med prøve-spørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet og lignende.

Komme for sent til prøven:

Hvis en elev kommer for sent til en skriftlig prøve, betragtes han som udeblevet, og han har ikke krav på at deltage i prøven. Skolelederen kan dog give tilladelse til, at han kan deltage, hvis det anses for ude-lukket, at han kan have modtaget nogle oplysning om opgaven, og hvis skolelederen finder, at forsinkel-sen er rimeligt begrundet og af kortere varighed. Prøvetiden forlænges ikke. Hvis eleven kommer for sent, er det derfor vigtigt, at han straks kontakter skolens kontor, når han kommer på skolen. Eleven må således ikke gå direkte til prøvelokalet.

Hvis eleven kommer for sent til en mundtlig prøve, har han ikke krav på at deltage i prøven, men kan, hvis skolelederen finder at forsinkelsen er rimeligt begrundet, få tilbud af læreren om at komme til prøve på et senere tidspunkt samme dag. 2

 

Sygdom:

Hvis en elev bliver syg op til prøverne, er det meget vigtigt at give skolen besked så hurtigt som muligt. Eleven/forældrene vil kunne ringe til skolen fra kl.7.45 på tlf.: 62 23 62 00 eller direkte til Charlotte Løkke på 51545877. Sms er ikke nok.

Hvis eleven bliver forhindret i at gennemføre en prøve på grund af sygdom eller anden uforskyldt grund, får han mulighed for at aflægge sygeprøve.

Hvor prøven består af to eller flere dele, hvori der gives en karakter for hver del, skal eleven kun aflæg-ge prøve i den del, som ikke er gennemført. Dette gælder, uanset om de enkelte karakterer indregnes i én samlet karakter for prøven.

Hvis eleven skal til sygeprøve får det ingen betydning for optagelsen på en ungdomsuddannelse.

Prøvelokalet:

Når eleven kommer ind i prøvelokalet/hallen til de skriftlige prøver, skal han finde din plads.

Der skal være ro i prøvelokalet. På bordene vil der ligge en seddel med navn + elevnummer. Når han har fundet sin plads skal han tage de materialer frem, som han forventer at få brug for under hele prø-ven. Husk at slukke mobiltelefonen, og læg den i en taske eller på gulvet ved elevens plads. Med mindre telefonen bruges som lommeregner/ordbog.

Man må ikke forlade sin plads under prøverne uden tilladelse af en tilsynsførende.

Man må ikke gå uden for, for at ryge/holde pause.

Hjælpemidler:

Anvendelse af hjælpemidler under en prøve er tilladt, medmindre der i reglerne for de enkelte fag er fastsat begrænsninger i brugen af hjælpemidler.

Det er tilladt at bruge PC til de skriftlige prøver. Eleven skal, så vidt det er muligt, medbringe sin egen computer, men ellers sørger skolen for at de nødvendige computere er til rådighed.

Eleven må ikke kommunikere via internettet/sociale medier under prøverne.

I matematik (problemregning) må eleven bruge den lommeregner, han bruger til daglig. Hvis eleven bruger en lommeregner, der er på mobiltelefonen, må der stadig intet kontakt være ud-af-huset, og sker dette, vil eleven blive bortvist.

Eleven skal huske at medbringe de hjælpemidler, der er lovlige, f.eks. lommeregner, skriveredskaber, tegneredskaber, formelsamling etc. Eleven kan ikke regne med, at skolen har disse ting til rådighed.

Snyderi:

Man må selvfølgelig ikke snyde under prøverne. Det opfattes også som snyd, hvis eleven forsøger at hjælpe en kammerat under prøverne, eller hvis han forsøger at skaffe sig selv hjælp.

Det opfattes også som snyd, hvis eleven har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler.

Hvis eleven gribes i at snyde, bortvises han fra den pågældende prøve af en leder.

Hvis han under prøveforløbet overtræder ordens- og prøve reglerne, kan han bortvises fra prøven af skolelederen.

Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at eleven har forsøgt at snyde eller hjælpe en anden, indberettes dette til skolens leder. Bliver formodningen bekræftet, bortvises han fra den pågæl-dende prøve.

Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eleven kan herefter aflægge prø-ve på ny. En sådan prøve afholdes senere på året, sammen med sygeprøverne. 3

 

Forstyrrende adfærd under prøverne:

Under prøverne er det vigtigt, at eleven ikke forstyrrer de andre elever. Det betyder bl.a., at hvis han får lov til at forlade din plads (f.eks. toiletbesøg), skal det foregå stille og roligt, og hvis han ønsker at komme i kontakt med en tilsynsførende, skal det ske ved, at han rækker hånden op.

Samtalerunde i skriftlig dansk:

Eleverne har mulighed for at deltage i samtalerunde i skriftlig dansk. Man kan kun deltage i denne run-de, hvis det på forhånd er aftalt med dansklæreren. Samtalegrupperne skal også være fastlagt på for-hånd.

Klager over prøver:

Klager over forhold ved folkeskolens afsluttende prøver indgives af eleven eller elevens forældre til skolens leder. Klagen kan vedrøre prøveforløbet, herunder eksaminators og censors dispositioner, og bedømmelsen af prøven. Til brug for klagen kan skolens leder udlevere en kopi af den stillede opgave samt ved skriftlige prøver en kopi af elevens besvarelse til klageren.

Behandling af klager er underlagt forvaltningslovens regler om blandt andet partshøring og begrundelse for afgørelser mv. Det er lederen, der træffer den endelig afgørelse på klagen, denne kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Hvordan indgives klagen

En klage kan indgives skriftligt eller mundtligt. Indgives klagen mundtligt, skal skolens leder gøre notater om klagens indhold. Skolens leder kan i forbindelse hermed søge at afklare eventuelle uklarheder i klagens indhold.

 

 

Charlotte Løkke

Afdelingsleder

Nymarkskolen

December 2019