MENU
Aula_close Layer 1

Samværskultur

SAMVÆRSKULTUR PÅ NYMARKSKOLEN

OVERORDNEDE MÅL OG VÆRDIER:

 • Vi møder hinanden med anerkendelse og respekt
 • De ansatte tager ansvar for at skabe et trygt og positivt fællesskab i elevgruppen og på skolen som helhed
 • Alle elever føler sig set, hørt og forstået af deres lærere
 • Eleverne inddrages i planlægning og gennemførelse af aktiviteter
 • Eleverne gør deres bedste, for at de selv og andre kan trives og lære

 

Derfor har vi følgende SAMVÆRSREGLER:

 • Eleverne viser respekt for andre og tager medansvar for, at alle har det godt
 • Eleverne passer godt på skolens materialer, inventar og bygninger
 • Eleverne deltager aktivt i fællesskaberne på skolen bl.a. gennem daglig fællesspisning
 • Jf. gældende lovgivning er alle skolens lokaler og fællesarealer røgfrie
 • Eleverne må ikke benytte e-cigaretter på skolens matrikel
  …………………………………………………………………………………………………
 • Elevrådet fastsætter hvert år inden 15/9 nærmere regler for, hvordan eleverne bruger fællesområderne
 • Ledelsen fastsætter hvert år inden 15/9 samværsreglerne på 10.klassecenteret i samarbejde med personalet og den nye elevgruppe
 • Klasselærerne gennemdrøfter hvert år ved skoleårets start skolens værdier og regler med eleverne og aftaler nærmere samværsregler for klassen/storgruppen efter behov.

 

Sådan udmønter vi værdierne i praksis:

 • Vi understøtter elevernes trivsel og tryghed og samarbejder med dem om at skabe et godt læringsmiljø, hvor konflikter forebygges og håndteres, når de opstår
 • vi holder en god omgangstone
 • vi laver fællesarrangementer og undervisning, hvor eleverne lærer hinanden at kende på tværs af årgange og blokke
 • vi inddrager eleverne i at indrette og udsmykke skolen
 • vi laver dukseordninger, der sikrer god oprydning og orden i undervisningslokaler og fællesarealer
 • vi skaber aktivitetsmuligheder i pauserne, hvor eleverne kan benytte boldbaner, hal, C-sal, musiklokale, læringscenter mv
 • vi understøtter elevrådet i at arrangere turneringer, konkurrencer o.l. i pauserne samt evt. aktiviteter efter skoletid
 • vi er som voksne tydelige og tilgængelige i elevernes pauser, så de altid kan få hjælp eller omsorg

 

Sådan udmønter vi reglerne i praksis:

 • Alle medarbejdere har pligt til at påtale og irettesætte elever, der overtræder gældende samværsregler og orientere klasselærerne
 • Hvis en lærer/et team oplever gentagne overtrædelser af samværsregler inddrages forældre og ledelse
 • Hvis en elev er truende eller voldelig involveres forældre og ledelse hurtigst muligt
 • Samtale med elev og forældre er det vigtigste middel til at undgå fremtidige overtrædelser af samværsregler
 • I særlige tilfælde kan lederen jvfr. bkg. nr. 593 endvidere iværksætte forskellige sanktioner såsom eftersidning og bortvisning

 

Vedtaget i skolebestyrelsen
Den 25/9 2014


Ole Tougaard                                  Birgit Villebro
Skolebestyrelsesformand       Skoleleder

Lovgrundlag:
§ 44. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter…….
Stk. 4. Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt

Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen
• I medfør af § 52, 1. pkt., i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 24. juni 2009, fastsættes:
• § 1. Skolebestyrelsen fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt og kan fastsætte principper for anvendelse af foranstaltninger over for elever, der ikke overholder ordensreglerne, værdiregelsættet eller i øvrigt almindelige normer for god opførsel, herunder anvendelse af foranstaltninger i anledning af elevadfærd, der er udvist uden for skolen, hvis adfærden har haft en direkte indflydelse på god orden i skolen.
• Stk. 2. Værdiregelsættet skal bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og være retningsgivende for god adfærd og give pejlemærker for, hvordan der opnås god trivsel på skolen samt et godt psykisk undervisningsmiljø med respektfulde relationer mellem skolens elever indbyrdes og mellem elever og ansatte. Værdiregelsættet skal herunder indeholde en overordnet antimobbestrategi.

Efter rygeloven har det siden 2001 været forbudt for skoleelever at ryge på skolens område. Skolen kan endvidere i sine ordensregler fastsætte regler om, at skolens elever i skoletiden heller ikke må ryge uden for skolens område. Rygning på skolens område er heller ikke tilladt for lærere, pædagoger, forældre og andre. Rygning kan dog tillades for andre end elever, hvis der indrettes indendørs rygerum.
Aldersgrænse for salg af tobak
Den 1. september 2008 blev aldersgrænsen for salg af tobak hævet, så butikker kun må sælge tobak til personer, der er fyldt 18 år.
Baggrunden for loven er, at det er sundhedsskadeligt at ryge. Det gælder i høj grad også for unge. Hensigten med loven er derfor at forebygge, at børn og unge begynder at ryge samt at udskyde rygedebuten hos de unge, der alligevel starter på at ryge.
Loven betyder, at det bliver forbudt at sælge tobak og andre tobaksvarer som vandpiber og snus til personer under 18 år. Unge under 18 år må derudover ikke indføre tobaksvarer fra andre EU-lande.