MENU
Aula_close Layer 1

Sundhed og trivsel

nymarkskolen

 

 

 

 

 

 

 

Politik vedr. sundhed og trivsel

Udgangspunkt:

Vi arbejder for, at alle elever skal trives på skolen

Vi definerer trivsel som en række aspekter, som vi gennem det daglige arbejde søger at støtte og udvikle:

 • Social trivsel i venskaber og fællesskaber
 • Faglig trivsel, udvikling og læring
 • Den personlige/psykiske trivsel, hvad angår selvopfattelse og selvværd
 • Fysisk velbefindende og sundhed

 

Fremme af sundhed

MÅL:

 • Vi arbejder for at skabe et godt læringsmiljø kendetegnet ved tryghed og positive og forpligtende fællesskaber
 • Vi skaber i samarbejde med forældrene forudsætninger for at eleverne træffer sunde valg i livet (venskab, mad, motion)
 • Vi skaber gode muligheder for, at eleverne kan bevæge sig og spise sundt på skolen
 • Vi lever op til kommunens mad- og måltidspolitik
 • Vi forebygger, at eleverne udvikler afhængighed af rusmidler
 • Vi har en plan for, hvordan målene omsættes i praksis gennem undervisning, forældresamarbejde og fællesarrangementer. Planen justeres årligt i forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår.

 

Forebyggelse af mobning

Vi forebygger, at mobning opstår ved at

 • udarbejde sociale spilleregler i klassen og løbende evaluere og revidere dem
 • arbejde systematisk med klassens/storgruppens sociale miljø fra første til sidste skoledag f.eks. gennem særlige undervisningsforløb og fællesarrangementer for elever/forældre i forløbet 7.-10.kl.
 • tydeligt at vise, det er et voksenansvar, at der etableres gode grupper/hold som et led i undervisningen

 

Sådan definerer vi mobning:

Mobning er en kombination af et psykisk og et socialt overgreb, der er helt uacceptabelt. Der er tale om mobning, når et menneskes grænser overskrides, forfølgelsen/krænkelsen står på over længere tid og er bevidste handlinger, der er systematiske og ondsindede

Mobning kan være

 • af verbal art (løgne, bagtalelser, rygtespredning)
 • fysisk (slag, spark, skub m.v.)
 • psykisk (overse, udelukke fra fællesskabet)

 

Vi vil være opmærksomme på, om der foregår mobning

 • i de ustrukturerede situationer f.eks. frikvarter, omklædningsrum m.m.
 • når vi oplever markante ændringer i elevpræstationer/adfærd/fremmøde
 • når vi møder stille elever

 

Vi tolererer ikke mobning og reagerer altid, hvis vi observerer mobning eller tilløb til det

Vi taler med eleverne om vigtigheden af at holde god sprogtone, hvor vi undgår sarkasme. Vi møder og taler med eleverne i en anerkendende tone.

Vi griber hurtigt ind med f.eks.:

 • Afdækning af sag evt. i samarbejde med socialpædagog
 • Iværksættelse af samtale
 • Tilbud om konfliktmægling
 • Inddragelse af alle relevante parter – herunder forældre
 • Information til alle relevante parter – med fokus på fakta
 • Inddragelse af elever/forældre fra andre skoler gennem SSP eller skoleledelse
 • Inddragelse af fagpersoner: socialpædagog, sundhedsplejerske, psykolog, Ungdomsrådgivning etc.

 

Rusmiddelforebyggelse

 • Vi tolererer ingen brug af rusmidler i skoletiden.
 • I tilfælde af mistanke om misbrug indkalder vi elev og forældre til samtale.
 • Såfremt en elev har problemer med misbrug, skal der iværksættes en indsats, der hjælper eleven/ familien med en løsning af problemet. Fra skolens side hjælper vi med inddragelse af relevante resursepersoner fra SSP, familieafdeling, Ungeafdeling (vedr. rusmiddelbehandling)
 • I tilfælde af alvorlige misbrugsproblemer tages der stilling til, hvorvidt der er behov for at finde alternativt skoletilbud for en periode.

 

 

Vedtaget 18. januar 2016

 

Ole Tougaard Jørgensen                  Birgit Villebro

Formand                                                     Skoleleder